විදුලියෙන් දුවන වාහන අනාගතෙයේ තෙල් වාහන අභිබවයිද? Are electric vehicles the future ?

ඔබ දන්නවාද ලොව පුරාම තිබෙන තෙල් සංචිත තව අවුරුදු 53 කින් සම්පූර්ණයෙන් නැතිවී යන බව, ඉතින් විකල්පය විදුලියද ? අපි…

Read more

නිවැරදි කාර් වොෂ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? How to select a car wash ?

ඔබට තියෙන්නේ කාර් එකක්ද? ජීප් එකක්ද? ඕෆ් රෝඩ් වාහනයක්ද? කන්වර්ටබල් එකක්ද? හැච්බැක් වාහනයක්ද? මේ මොන වාහනයක් තිබ්බත් ඒක හොඳම ‌තත්වයෙන් තියාගන්න…

Read more

சிக்கலில் சிக்காமல் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் வாகனம் வாங்குவதற்கான டிப்ஸ்

அவசரத்தில் வாங்கிய செகண்ட் ஹேண்ட் வாகனத்தால் கஷ்டப்படும் எத்தனை பேரை நாம் கண்டிருப்போம்? எமது சமூகத்தில் சகோதர மொழியில் ஒரு பழமொழி உண்டு மணமகள் மற்றும் காரைப்…

Read more