විදුලියෙන් දුවන වාහන අනාගතෙයේ තෙල් වාහන අභිබවයිද? Are electric vehicles the future ?

ඔබ දන්නවාද ලොව පුරාම තිබෙන තෙල් සංචිත තව අවුරුදු 53 කින් සම්පූර්ණයෙන් නැතිවී යන බව, ඉතින් විකල්පය විදුලියද ? අපි…

Read more