වැස්සේ වාහනේ පදවද්දී මේ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න – Tips for driving a car in the rain

    වැසි කාලය කියන්නේ වාහන අනතුරු ගොඩක් සිද්ධවෙන කාලයක්, වැස්සේ වාහනය පදවද්දී මාර්ගය සහ ටයර් අතර ඝර්ෂණය වෙනස් වගේම…

Read more