ප්‍රධාන කර්යාලය

No. 270, Vauxhall Street,
Colombo 02.

0112038068

රක්ෂණ ඉල්ලිම

මෙම දත්ත careka.lk මඟින් අලෙවිකරණය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන අතර වෙනත් කිසිදු අනවසර තෙවන පාර්ශවයකට ලබා නොදේ

වාහන අලෙවි සැල්

මාලබේ

නො.418, අතුරුගිරිය පාර,
මාලබේ

0114504605 / 0707607651

malabe@careka.lk

නිට්ටඹුව

නො.43, මහනුවර පාර,
නිට්ටඹුව

0334200100 / 0707607653

nittambuwa@careka.lk