වාහන සංසන්දනය
TOYOTA ALLION 260 2008 SUZUKI ALTO K10 2012 NISSAN CEFIRO 1998 NISSAN SUNNY B14 1995
TOYOTA ALLION 260 2008 SUZUKI ALTO K10 2012 NISSAN CEFIRO 1998 NISSAN SUNNY B14 1995
LKR 6,100,000 LKR 2,250,000 LKR 1,850,000 LKR 1,200,000
සාමන්‍ය විස්තර
වෙළඳ නාමය TOYOTA SUZUKI NISSAN NISSAN
වාහන මාදිලිය ALLION 260 ALTO K10 CEFIRO SUNNY B14
තත්ත්වය Used Used Used Used
සහතික කළ වාහනය No No No No
විස්තර
Engine CC 1490 1000 1900 1500
Mileage 139500 109000 268000
Year of Manufacture 2008 2012 1998 1995
Transmission Automatic Manual Automatic Automatic
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Light Green Black Silver Silver
Air Bags