වාහන සංසන්දනය
MITSUBISHI ECLIPSE 2018 MITSUBISHI DELICA 1984 TOYOTA COROLLA AE80 1986 HONDA VEZEL 2014
MITSUBISHI ECLIPSE 2018 MITSUBISHI DELICA 1984 TOYOTA COROLLA AE80 1986 HONDA VEZEL 2014
LKR 15,990,000 LKR 900,000 LKR 960,000 LKR 7,300,000
සාමන්‍ය විස්තර
වෙළඳ නාමය MITSUBISHI MITSUBISHI TOYOTA HONDA
වාහන මාදිලිය ECLIPSE DELICA COROLLA AE80 VEZEL
තත්ත්වය Used Used Used Used
සහතික කළ වාහනය No No No No
විස්තර
Engine CC 1500 1430 1300 1500
Mileage 32500 237886 185000 88000
Year of Manufacture 2018 1984 1986 2014
Transmission Automatic Manual Manual Automatic
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Gray Beidge White White
Air Bags -
Condition Mint Condition Good Condition Good Condition Mint Condition