වාහන සංසන්දනය
RENAULT KWID SPORT RXT 2016 TOYOTA PASSO 2017 MICRO PANDA 2015 DAIHATSU HIJET 2011
RENAULT KWID SPORT RXT 2016 TOYOTA PASSO 2017 MICRO PANDA 2015 DAIHATSU HIJET 2011
LKR 3,025,000 LKR 7,475,000 LKR 2,565,000 LKR 3,975,000
සාමන්‍ය විස්තර
වෙළඳ නාමය RENAULT TOYOTA MICRO DAIHATSU
වාහන මාදිලිය KWID SPORT RXT PASSO PANDA HIJET
තත්ත්වය Used Used Used Used
සහතික කළ වාහනය No No No No
විස්තර
Engine CC 800 1000 1000 660
Mileage 79000 55,000 0 0
Year Of Manufacture 2016 2017 2015 2011
Transmission Manual Automatic Manual Automatic
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Outback Bronze White . Silver
Air Bags