වාහන සංසන්දනය
AUDI A1 2017 TOYOTA VIOS 2004 TOYOTA CARINA AT192 1992 SUZUKI ALTO 2016
AUDI A1 2017 TOYOTA VIOS 2004 TOYOTA CARINA AT192 1992 SUZUKI ALTO 2016
LKR 9,150,000 LKR 3,950,000 LKR 2,200,000 LKR 2,795,000
සාමන්‍ය විස්තර
වෙළඳ නාමය AUDI TOYOTA TOYOTA SUZUKI
වාහන මාදිලිය A1 VIOS CARINA AT192 ALTO
තත්ත්වය Used Used Used Used
සහතික කළ වාහනය No No No No
විස්තර
Engine CC 1000 1490 800
Mileage 81200 141000 -
Year of Manufacture 2017 2004 1992 2016
Transmission Automatic Automatic Manual Manual
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Pearl White White White Gray
Air Bags