දැන්වීම පළ කළේ 2023-05-10 | යොමු අංකය #10280

විස්තර

Bajaj 4Stroke, 2018, Petrol, Red, Good Condition, Price Negotiable, Call Now.

Original Paint.

තොරතුරු

Four Stroke
2018
No
Petrol
Red

Seller: Mr. Jayasekara

Location: Gampaha

Boost this ad

සමාන වාහන

26 Days Ago
BAJAJ | 4 STROKE

BAJAJ 2018 4 STROKE

LKR 1,100,000

29 Days Ago
BAJAJ | 4 STROKE

BAJAJ 2018 4 STROKE

LKR 1,300,000

BAJAJ 2018 4 STROKE BAJAJ 2018 4 STROKE BAJAJ 2018 4 STROKE BAJAJ 2018 4 STROKE BAJAJ 2018 4 STROKE BAJAJ 2018 4 STROKE

විකුණුම්කරුගෙන් තවත් දැන්වීම්

වාහන නොමැත.