දැන්වීම පළ කළේ 2023-03-23 | යොමු අංකය #9886

විස්තර

Bajaj 2Stroke, 2004, Petrol, Red, Good Condition, Price Negotiable, Call Now.

තොරතුරු

Two Stroke
2004
No
Petrol
Red

Seller: Mr.Jayantha Bandara

Location: Matale

Boost this ad

සමාන වාහන

20 Days Ago
BAJAJ | 2 STROKE

BAJAJ 2004 2 STROKE

LKR 525,000

22 Days Ago
BAJAJ | 2 STROKE

BAJAJ 2004 2 STROKE

LKR 435,000

22 Days Ago
BAJAJ | 2 STROKE

BAJAJ 2004 2 STROKE

LKR 380,000

BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE

විකුණුම්කරුගෙන් තවත් දැන්වීම්