ප්‍රධාන කාර්යාලය

No. 270, Vauxhall Street,
Colombo 02.

0112038068

රක්ෂණ ලබාගන්න

මෙම දත්ත අලවිකරණ අරමුණු සඳහා පමණක් tukeka.lk විසින් භාවිතා කරනු ඇති අතර ඔබේ අනුමැතියකින් තොරව කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට ලබා දෙනු නොලැබේ*