වාහන සංසන්දනය
BAJAJ 2013 4 STROKE BAJAJ 2010 2 STROKE BAJAJ 2012 4 STROKE BAJAJ 2010 4 STROKE
BAJAJ 2013 4 STROKE BAJAJ 2010 2 STROKE BAJAJ 2012 4 STROKE BAJAJ 2010 4 STROKE
LKR 875,000 LKR 645,000 LKR 695,000 LKR 715,000
මූලික විස්තර
වෙළඳ නාමය BAJAJ BAJAJ BAJAJ BAJAJ
වාහන මාදිලිය 4 STROKE 2 STROKE 4 STROKE 4 STROKE
තත්වය Used Used Used Used
සහතික කල වාහන No No No No
විස්තර
Engine Type / එන්ජින් වර්ගය / இயந்திரத்தின் வகை Four Stroke Four Stroke Four Stroke Four Stroke
Mileage / සැතපුම් ගණන / பாவனை வீதம்
YOM / නිෂ්පාදන වර්ෂය / உற்பத்தி வருடம் 2013 2010 2012 2010
Is this leased ? / ලිසිං සහිතද ? / இது லீசிங் செய்யப்பட்டதா ? No No No No
Fuel Type / ඉන්ධන වර්ගය / எரிபொருள் வகை Petrol Petrol Petrol Petrol
Color / වර්ණය / நிறம் Black Red Red Green