වාහන සංසන්දනය
BAJAJ 2011 4 STROKE BAJAJ 1995 2 STROKE BAJAJ 2005 2 STROKE BAJAJ 2015 4 STROKE
BAJAJ 2011 4 STROKE BAJAJ 1995 2 STROKE BAJAJ 2005 2 STROKE BAJAJ 2015 4 STROKE
LKR 900,000 LKR 485,000 LKR 650,000 LKR 1,050,000
මූලික විස්තර
වෙළඳ නාමය BAJAJ BAJAJ BAJAJ BAJAJ
වාහන මාදිලිය 4 STROKE 2 STROKE 2 STROKE 4 STROKE
තත්වය Used Used Used Used
සහතික කල වාහන No No No No
විස්තර
Engine Type / එන්ජින් වර්ගය / இயந்திரத்தின் வகை Four Stroke Two Stroke Two Stroke Four Stroke
Mileage / සැතපුම් ගණන / பாவனை வீதம்
YOM / නිෂ්පාදන වර්ෂය / உற்பத்தி வருடம் 2011 1995 2005 2015
Is this leased ? / ලිසිං සහිතද ? / இது லீசிங் செய்யப்பட்டதா ? No No No No
Fuel Type / ඉන්ධන වර්ගය / எரிபொருள் வகை Petrol Petrol Petrol Petrol
Color / වර්ණය / நிறம் Blue Green Blue Red