වාහන සංසන්දනය
BAJAJ 2014 4 STROKE BAJAJ 2010 4 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2016 4 STROKE
BAJAJ 2014 4 STROKE BAJAJ 2010 4 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2016 4 STROKE
LKR 1,175,000 LKR 880,000 LKR 520,000 LKR 1,380,000
මූලික විස්තර
වෙළඳ නාමය BAJAJ BAJAJ BAJAJ BAJAJ
වාහන මාදිලිය 4 STROKE 4 STROKE 2 STROKE 4 STROKE
තත්වය Used Used Used Used
සහතික කල වාහන No No No No
විස්තර
Engine Type / එන්ජින් වර්ගය / இயந்திரத்தின் வகை Four Stroke Four Stroke Two Stroke Four Stroke
Mileage / සැතපුම් ගණන / பாவனை வீதம் 66949 14494 68581
YOM / නිෂ්පාදන වර්ෂය / உற்பத்தி வருடம் 2014 2010 2004 2016
Is this leased ? / ලිසිං සහිතද ? / இது லீசிங் செய்யப்பட்டதா ? No No Yes No
Fuel Type / ඉන්ධන වර්ගය / எரிபொருள் வகை Petrol Petrol Petrol Petrol
Color / වර්ණය / நிறம் Black Blue Red Green