වාහන සංසන්දනය
BAJAJ 2011 4 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2015 4 STROKE BAJAJ 2008 4 STROKE
BAJAJ 2011 4 STROKE BAJAJ 2004 2 STROKE BAJAJ 2015 4 STROKE BAJAJ 2008 4 STROKE
LKR 800,000 LKR 495,000 LKR 990,000 LKR 630,000
මූලික විස්තර
වෙළඳ නාමය BAJAJ BAJAJ BAJAJ BAJAJ
වාහන මාදිලිය 4 STROKE 2 STROKE 4 STROKE 4 STROKE
තත්වය Used Used Used Used
සහතික කල වාහන No No No No
විස්තර
Engine Type / එන්ජින් වර්ගය / இயந்திரத்தின் வகை Four Stroke Two Stroke Four Stroke Four Stroke
Mileage / සැතපුම් ගණන / பாவனை வீதம்
YOM / නිෂ්පාදන වර්ෂය / உற்பத்தி வருடம் 2011 2004 2015 2008
Is this leased ? / ලිසිං සහිතද ? / இது லீசிங் செய்யப்பட்டதா ? No No No No
Fuel Type / ඉන්ධන වර්ගය / எரிபொருள் வகை Petrol Petrol Petrol Petrol
Color / වර්ණය / நிறம் Red Maroon Black Black