අපි කවුරුත් දන්න Suzuki Alto රථයේ ඉතිහාසය

ඇල්ටෝ රථයක් පළවෙනියට නිපදවන්නෙ 1979 දී, ඒ ගොඩාක් දුරට ජපානය තුල පාවිච්චියටයි, 1981 පසු මෙම රථය යුරෝපයට අපනයනය කරනවා. මෙය ටිකෙන් ටික වැඩිදියුණු වෙලා සහ ජනප්‍රිය වෙලා වාහන පරම්පරා 4ක් පමණ නිකුත...

read more
අපි කවුරුත් දන්න Suzuki Alto රථයේ ඉතිහාසය

අපි කවුරුත් දන්න Suzuki Alto රථයේ ඉතිහාසය

ඇල්ටෝ රථයක් පළවෙනියට නිපදවන්නෙ 1979 දී, ඒ ගොඩාක් දුරට ජපානය තුල පාවිච්චියටයි, 1981 පසු මෙම රථය යුරෝපයට අපනයනය කරනවා. මෙය ටිකෙන් ටික වැඩිදියුණ...

Four Easy Ways to Go Green with Your Car

Four Easy Ways to Go Green with Your Car

Looking for ways to become more environmentally friendly with your car? Motorists can help protect the environment by following four simple steps from...

Basic Tire Maintenance for Every Driver

Basic Tire Maintenance for Every Driver

The tires are the only thing between the vehicle and the road. When they are properly inflated and in good condition, the handling, stability and safe...

Things to know

අපි කවුරුත් දන්න Suzuki Alto රථයේ ඉතිහාසය
අපි කවුරුත් දන්න Suzuki Alto රථයේ ඉතිහාසය

ඇල්ටෝ රථයක් පළවෙනියට නිපදවන්නෙ 1979 දී, ඒ ගොඩාක් දුරට ජපානය තුල පාවිච්චියටයි, 1981 පසු මෙම රථය යුරෝපයට අපනයනය කරනවා. මෙය ටිකෙන් ටික වැඩිදියුණ...

Car care tips

Four Easy Ways to Go Green with Your Car
Four Easy Ways to Go Green with Your Car

Looking for ways to become more environmentally friendly with your car? Motorists can help protect the environment by following four simple steps from...

Basic Tire Maintenance for Every Driver
Basic Tire Maintenance for Every Driver

The tires are the only thing between the vehicle and the road. When they are properly inflated and in good condition, the handling, stability and safe...